БАРИ | ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
490
post-template-default,single,single-post,postid-490,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание чл. 21 ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 ал. 1 и ал. 3 от Устава на БАРИ се свиква редовно общо събрание по инициатива на УС.

Датата на провеждане е 27.11.2021г. от 9,30 часа до 10.30 часа,

СУ „Св. Климент Охридски“, АУЛА – София 1504, бул. Цар Освободител 15

ДНЕВЕН РЕД

  1. Регистрация на участниците;
  2. Отчет за дейността на председателя и УС на БАРИ;
  3. Отчет на контролния съвет на БАРИ;
  4. Приемане на отчета за дейността на председателя и УС на БАРИ;
  5. Приемане на отчета за дейността на контролния съвет на БАРИ и освобождаване на контролния съвет на БАРИ;
  6. Избор на нов член на УС на БАРИ с явно гласуване съгласно чл. 32 на устава на БАРИ;
  7. Дискусия и прием на размера на годишния членски внос към БАРИ за 2022г.;
  8. Разни;
  9. Закриване

Съгласно чл. 23 от Устава на БАРИ при липса на кворум, Председателят или Зам. Председателите насрочват ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, като заседанието се провежда, независимо от броя на присъстващите членове.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:

В случай, че физически и/или юридически лица членове на БАРИ ще бъдат представлявани от пълномощник, същият, трябва да има нотариално заверено пълномощно.
26.10.2021г. София,

Управителен съвет на БАРИ

No Comments

Post A Comment